MBTI

Ik kwam voor het eerst in aanraking met de MBTI, door het boek dat ik kocht omdat mijn twee kinderen zo heel verschillend waren en ik handvaten zocht voor de benadering in de opvoeding. Dit boek: „Eigen-aardig opvoeden” van het echtpaar Tieger, is gebaseerd op de MBTI en laat je het type bepalen van je kind(eren) en van de ouders. Verder gaat het zeer uitgebreid in op hoe bepaalde type kinderen in de verschillende leeftijden, door de verschillende type ouders benaderd kunnen worden. Het boek heeft mij doen inzien dat elk kind een andere benadering nodig heeft. Een uniforme opvoeding is dus niet handig. De MBTI geeft een persoonlijkheidsindeling over 4 assen, wat dus 16 verschillende types oplevert. Een zeer genuanceerde persoonlijkheidsindeling dus. Het voordeel is meteen ook een nadeel. Ik vergeet namelijk gauw de vier letters. Twee kan ik er altijd wel weer terughalen en dit zijn precies de twee die in de DISC opgenomen zijn. Nu zijn dit voor mij ook de twee assen waar ik het meest op de uitersten zit. De twee voor de MBTI toegevoegde assen zijn voor mijn persoonlijkheid geen uitersten.

Twee assen van de MBTI, zijn hetzelfde als de DISC, dat zijn:

E of I: Extravert - Introvert


Ben je vooral gericht op de buitenwereld of op je eigen gedachtenwereld? Extraverte mensen vinden het leuk om in teams te werken en ontwikkelen ideeën in overleg met anderen. Mensen met een introverte persoonlijkheid houden van een rustige werkruimte en ontwikkelen ideeën als ze alleen zijn.
en

T of F: Denkend (Thinking) - Voelend (Feeling)


Maak je beslissingen op basis van logisch, objectief redeneren of op basis van persoonlijke emoties en idealen? Denkers zijn vastberaden en zijn gericht op de taak in plaats van op de groep. Voelers zijn vooral gebaat bij eensgezindheid in de groep. Ze nemen besluiten op basis van persoonlijke of andermans emoties. Mensen met een F-voorkeur kunnen ook prima logisch hun besluit beredeneren, maar zullen dat pas doen nadat hun waarden en emoties gesproken hebben. Wil je iemand overtuigen, houd dan rekening met hun voorkeuren!

De twee bijkomende assen zijn:

S of N: Observatie (Sensing) - intuïtie (iNtuition)


Heb je vooral interesse in de feiten (realist) of ben je vooral geboeid door wat mogelijk is (vernieuwer)? Een kenmerk van realisten dat van belang is voor een werksituatie is dat zij het liefst stapsgewijs werken aan taken waarvoor ze de werkwijze al kennen. Intuïtieve mensen vinden het juist uitdagend om nieuwe, complexe projecten aan te pakken en werken in vlagen van energie.
en

J of P: Oordelen (Judging) of waarneming (Perceiving)


Leef je het liefst gestructureerd en georganiseerd of juist spontaan en flexibel? Mensen die oordelaars zijn, werken het liefst volgens een planning, beslissen snel en concentreren zich op wat er gedaan moet worden. Ze willen graag elk taakje zo snel mogelijk afronden. Waarnemers houden van verandering, staan open voor nieuwe ervaringen en voelen zich beperkt door te veel structuur. Soms hebben ze moeite met afronden omdat ze steeds nieuwe en nuttige info vinden.

De vier assen leveren 4 letters op en de 16 typeringen bestaan uit een afkorting van die 4 letters:
ISTJ ISFJ INFJ INTJ ESTP ESFP ENFP ENTP
ISTP ISFP INFP INTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

ISTJ

De Plichtsgetrouwe Serieus en rustig, geïnteresseerd in veiligheid en een vredig bestaan. Uiterst grondig, verantwoordelijk en betrouwbaar. Goed ontwikkelde concentratie. Gewoonlijk geïnteresseerd in de ondersteuning en het uitdragen van tradities en de gevestigde orde. Goed georganiseerd en een harde werker. Zij werken standvastig richting vastgestelde doelen. Ze kunnen gewoonlijk alles bereiken wat zij zich als doel hebben gesteld.

ISTP

De Technische Rustig en gereserveerd, geïnteresseerd in hoe en waarom dingen werken. Uitstekende vaardigheden met mechanische apparaten. Risiconemers die leven voor 'het moment'. Gewoonlijk geïnteresseerd en uitblinkend in extreme sporten. Ongecompliceerd in hun verlangens. Loyaal tegenover hun gelijken en hun eigen waarden, maar maken zich niet al te druk over wetten en regels als deze hen in de weg staan om iets gedaan te krijgen. Afstandelijk en analytisch, zij blinken uit in het vinden van oplossingen bij praktische problemen.

ISFJ

De Dienaar Rustig, aardig en gewetensvol. Er kan op hen vertrouwd worden om dingen te vervolmaken. Gewoonlijk maken zij hun behoeftes ondergeschikt aan die van anderen. Stabiel en praktisch, zij hechten waarde aan veiligheid en tradities. Goed ontwikkeld gevoel voor ruimte en functie. Rijke innerlijke wereld bij het observeren van mensen. Uitzonderlijk opmerkzaam voor andermans gevoelens. Geïnteresseerd in het dienen van anderen.

ISFP

De Kunstenaar Rustig, serieus, gevoelig en aardig. Houden niet van conflicten en doen niet graag dingen die makkelijk conflicten kunnen veroorzaken. Loyaal en trouw. Uitzonderlijk goed ontwikkelde intuïtie en esthetische waardering voor schoonheid. Niet geïnteresseerd in het leiden of controleren van anderen. Flexibel en open-minded. Waarschijnlijk origineel en creatief. Genieten van het nu.

INFJ

De Beschermer Rustig, krachtig, origineel en gevoelig. Geneigd om vol te houden totdat iets klaar is. Uitzonderlijk intuïtief in de omgang met mensen en bezorgd om hun gevoelens. Goed ontwikkelde normen en waarden waaraan zij zich strikt houden. Zij worden gerespecteerd om hun doorzettingsvermogen 'het juiste' te doen. Gewoonlijk zijn ze individualistisch, eerder dan leidend of volgend.

INFP

De Idealist Rustig, reflectief en idealistisch. Geïnteresseerd in het dienen van de mensheid. Zij streven ernaar om hun leven te leiden in overeenstemming met goed ontwikkelde normen en waarden. Uitzonderlijk loyaal. Zich snel aanpassend en 'relaxed' totdat een gekoesterde waarde wordt bedreigd. Gewoonlijk getalenteerde schrijvers. Geestelijk snel en zien vaak mogelijkheden. Geïnteresseerd in het begrijpen en helpen van mensen.

INTJ

De Wetenschapper Onafhankelijk, origineel, analytisch en vastbesloten. Zij hebben een uitzonderlijk vermogen om theorieën te vertalen in solide actieplannen. Waarderen kennis, kunde en structuur in hoge mate. Gedreven om betekenis te geven aan hun visies. Lange-termijn denkers. Hebben de lat hoog liggen wat betreft hun prestaties en die van anderen. Natuurlijke leiders maar volgen als zij vertrouwen hebben in al aanwezige leiders.

INTP

De Denker Logisch, origineel, creatieve denkers. Kunnen erg enthousiast raken over theorieën en ideeën. Uitzonderlijk bedreven en gedreven om theorieën om te zetten in duidelijk begrijpelijke taal. Waarderen kennis, kunde en logica in hoge mate. Rustig en gereserveerd, moeilijk om goed te leren kennen. Individualistisch, hebben geen interesse in het leiden of volgen van anderen.

ESTP

De Doener Aardig, zich snel aanpassend en actie gericht. 'Doeners' met het vizier op snelle resultaten. Zij leven in het 'hier en nu' en zijn risiconemers met een snelle levensstijl. Ongeduldig wanneer hen iets te lang wordt uitgelegd. Uitzonderlijk loyaal ten opzichte van hun gelijken maar hebben gewoonlijk weinig respect voor wetten en regels als die hen in de weg staat om iets gedaan te kunnen krijgen. Kunnen zeer goed met mensen omgaan.

ESTJ

De Bewaker Praktisch, traditioneel en georganiseerd. Vaak atletisch aangelegd. Niet geïnteresseerd in theorieën of abstractie tenzij ze er het praktische nut van inzien. Hebben een duidelijke visie over hoe dingen zouden moeten zijn. Loyaal en harde werkers. Hebben het graag voor het zeggen. Uitzonderlijk capabel in het organiseren en runnen van activiteiten. 'Goede burgers' die veiligheid en een vredig bestaan waarderen.

ESFP

De Performer Gericht op mensen en houden van plezier maken. Zij maken de dingen leuk voor anderen door hun plezier. Leven voor 'het moment', houden zij van nieuwe ervaringen. Ze houden niet van theorieën en onpersoonlijke analyses. Geïnteresseerd in het dienen van anderen. Waarschijnlijk zijn zij het middelpunt van aandacht in sociale situaties. Goed ontwikkeld gezond verstand en praktische vaardigheden.

ESFJ

De Verzorger Goedhartig, populair en gewetensvol. Hebben de neiging om de behoeftes van anderen boven die van zichzelf te plaatsen. Sterk gevoel voor verantwoordelijkheid en plicht. Hechten waarde aan tradities en veiligheid. Geïnteresseerd in het dienen van anderen. Hebben positieve bevestiging nodig om een goed gevoel over zichzelf te hebben. Goed ontwikkeld gevoel voor ruimte en functie.

ENFP

De Inspirator Enthousiast, idealistisch en creatief. Kunnen bijna alles wat hen interesseert. Zij hebben uitstekende vaardigheden om met mensen om te gaan. Willen hun leven leiden in overeenstemming met hun innerlijke waarden en normen. Opgewonden door nieuwe ideeën maar vinden details saai. Open-minded en flexibel, met een breed scala aan interesses en vaardigheden.

ENFJ

De Gever Populair en gevoelig, met uitstekende vaardigheden om met mensen om te gaan. Naar buiten toe gericht, met oprechte belangstelling voor hoe anderen denken en voelen. Houden er gewoonlijk niet van om alleen te zijn. Zij zien alles vanuit een menselijk perspectief en houden niet van onpersoonlijke analyses. Uiterst effectief in het omgaan met persoonlijke onderwerpen en het leiden van groepsdiscussies. Geïnteresseerd in het dienen van anderen en stellen het belang van anderen vermoedelijk boven dat van zichzelf.

ENTP

De Visionair Creatief, vindingrijk en intellectueel snel schakelend. Goed in een breed scala van dingen. Genieten van debatteren en willen het soms telkens net iets beter doen dan een ander. Ze raken erg opgewonden over nieuwe ideeën en projecten maar zouden de routinematige aspecten van het leven kunnen verwaarlozen. Gewoonlijk openhartig en assertief. Zij houden van mensen en zijn stimulerend gezelschap. Uitstekende vaardigheden om concepten te begrijpen en logica toe te passen om oplossingen te vinden.

ENTJ

De Uitvoerder Assertief en openhartig, worden gedreven tot leiderschap. Uitstekende vaardigheden om moeilijke organisatorische problemen te begrijpen en bedenken degelijke oplossingen. Intelligent en goed geïnformeerd, zijn gewoonlijk erg goed in spreken in het openbaar. Zij hechten belang aan kennis en kunde en kunnen gewoonlijk weinig geduld opbrengen voor inefficiëntie en ongeorganiseerdheid.

Resultaatgerichte of oplossingsgerichte coaching